Medezeggenschapsraad

 • De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van de Fatimaschool. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

  De doelstelling van de MR op de Fatimaschool is dat zij een positief kritische partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

  De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en bestaat op de Fatimaschool uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens de ouders. Verkiezingen bepalen wie er in de MR zitting hebben. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

  MR SCHOOLJAAR 2018 – 2019

  Oudergeleding: Lieke Withagen, Andries Nek , Jessica Wit en Katelijn Koelewijn
  Leerkrachtengeleding: Marije van Eijk, Gert-Jan Blonk, Madelijn van de Vlis en Janniek van den Berg

  “Wij nodigen u van harte uit om uw vragen en suggesties met ons te bespreken!”
  Juist dan kunnen wij een goede vertegenwoordiging zijn van ouders, kinderen en personeel. U kunt ons altijd even aanspreken op het schoolplein, of een e-mail sturen naar mr@fatimarvko.nl.

  In schooljaar 2018-2019 vergadert de MR op de volgende data:

  • 24 september 2018
  • 12 november 2018
  • 28 januari 2019
  • 4 maart 2019
  • 8 april 2019
  • 3 juni 2019
  • 1 juli 2019

  De vergaderingen zijn openbaar; indien er op de agenda een onderwerp staat dat uw interesse heeft, is het mogelijk de vergadering bij te wonen. In dit geval kunt u vooraf een e-mail sturen naar mr@fatimarvko.nl, waarin u aangeeft dat u voor het betreffende onderwerp als toehoorder aanwezig wilt zijn.

 • Rechten van de medezeggenschapsraad

  De MR heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht.

  Instemmingsrecht betekent dat het schoolbestuur en de directie instemming nodig hebben van de MR om bepaalde besluiten te nemen. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij beslissingen over het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen, of plannen om samen te gaan met een andere school of ander schoolbestuur (fusieplannen).

  Naast gezamenlijke bevoegdheden heeft de oudergeleding een eigen instemmingsrecht bij beslissingen, die voor ouders belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven.

  De vertegenwoordigers van het personeel hebben een eigen instemmingsrecht als het gaat om beslissingen die van belang zijn voor het personeel, zoals bijvoorbeeld nascholing en formatieplannen.

  Adviesrecht betekent dat de MR advies kan geven aan het schoolbestuur en de directie. Bestuur en directie dienen op ieder advies dat de MR geeft te reageren, maar zijn niet verplicht de adviezen over te nemen. Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de MR, bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen, of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding.

 • Personeel- en/of ouderraadpleging

  Op het moment dat een voorgenomen beslissing van het schoolbestuur een dusdanig groot gevolg heeft voor ouders, kinderen en personeel, heeft de MR de mogelijkheid om een raadpleging onder het personeel en/of de ouders te houden. Ook een evaluatie behoort tot de mogelijkheden.

  Notulen 
  Na elke vergadering worden de notulen op de website gepubliceerd, zodat u inzicht hebt in de onderwerpen die zijn besproken.

  Jaarverslag 
  Ieder jaar zal de MR u via het jaarverslag informeren over de behandelde onderwerpen van het afgelopen jaar en de te verwachte onderwerpen voor het komende jaar.

  Trede 
  Naast de notulen zal de MR regelmatig in de Trede verslag doen van de besproken onderwerpen.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

  Voor beleidszaken die alle scholen van de RVKO betreffen, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit zestien leden, te weten acht leden namens de ouders en acht leden namens de leerkrachten. De leden van de GMR hebben zitting op persoonlijke titel, zij worden dus niet geacht specifiek de belangen van hun eigen school te behartigen. De leden van de GMR behartigen de belangen van alle bij de RVKO aangesloten scholen.

  De GMR vergadert tienmaal per jaar op het bestuursbureau van de RVKO. Tijdens elke vergadering is het bestuur door één of meerdere leden vertegenwoordigd. De zittingen zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden gevolgd. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen, zijn:

  • identiteitsbegeleiding
  • advies vakantieregeling
  • gedragsregels voor kleding
  • meerjarig formatiebeleidsplan
  • voor- en arrangementsschool
  • huisvestingsbeleid

  De GMR organiseert minstens eenmaal per jaar clusterbijeenkomsten om haar activiteiten met de achterban (de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden) te bespreken. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter.

  Voor meer informatie vanuit de RVKO: http://www.rvko.nl/de-rvko/gmr/algemeen/