Missie en visie

 • Icoon_Pagina-de-school

 • Waar de school voor staat

  De basisschool omvat een belangrijke periode in het leven van een kind. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en vertrouwen ouders hun kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de Fatimaschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. We willen onze leerlingen de kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs, aanleren. Daarbij vinden we individuele prestaties belangrijk, maar dan wel passend bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. We willen graag samen met ouders een bijdrage leveren aan het optimaal kunnen functioneren van elk kind. In de praktijk betekent dit dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken steeds kritisch naar ons onderwijs en formuleren jaarlijks verbeterpunten. Door de onderwijsvernieuwingen goed in de gaten te houden, proberen we telkens zo actueel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van iedere leerling. Uiteraard zijn we niet alleen gericht op het aanpassen van de leerstof, maar kijken we ook naar bijvoorbeeld het werkgedrag, de leerstijl en de motivatie van leerlingen.

  De Fatimaschool is naast een leergemeenschap ook een leefgemeenschap. Leren en leven kunnen alleen tot goede resultaten leiden als we bereid zijn rekening te houden met elkaar, zowel met elkaars mogelijkheden als beperkingen. Dit lukt wanneer ieder de ander vertrouwt. Pas dan durven mensen zichzelf te zijn. Vertrouwen scheppen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van ons onderwijs, dat erop is gericht dat iedere leerling de school verlaat met een zo ruim mogelijke bagage: weerbaarheid, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. De basisschool is de plek waar leerlingen worden gevormd en waar hun persoon en karakter zich ontwikkelen. Daarbij groeien ze niet alleen in de lengte, maar ook in kennis en vaardigheden, zodat ze bij het verlaten van de basisschool een stevig fundament hebben voor hun verdere leven en goed zijn voorbereid voor hun volgende stap naar het voortgezet onderwijs.
  Wij hechten er waarde aan dat leerkrachten, leerlingen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen. Uitgangspunt moet zijn dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Dit dient zich o.a. te uiten in eerlijkheid en openheid naar elkaar. We streven naar een positieve sfeer, waarin we uitgaan van het goede en positieve in elk mens, en iedere leerling zich veilig en geborgen voelt en geaccepteerd wordt met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen en culturele achtergrond. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Zo hopen we te bewerkstelligen dat een ieder die aan school verbonden is op de hoogte is van alle elementen die maken dat we prettig kunnen spelen en samenwerken op basis van wederzijds respect.

  Vanuit onze normen en waarden passen geweld, ruzie zoeken, schelden en pesten niet op onze school. Dat wil niet zeggen dat dergelijke dingen niet voorkomen op de Fatimaschool, maar wanneer zoiets zich toch voordoet, wordt door de leerkracht opgetreden, wordt er met de leerlingen over gesproken en wordt er gewerkt aan verandering van gedrag. Deze stappen staan beschreven in ons gedragsprotocol. In dit kader verwachten we natuurlijk ook inzet en steun van ouders. Het gedragsprotocol, waar het pestprotocol deel van uit maakt, ligt ter inzage bij de directie.

  Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we een Vreedzame School. Dit wil zeggen dat er aandacht is voor de sociale competentie en democratisch burgerschap. De methode van de Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

  We vinden het belangrijk om regelmatig met u en de leerlingen feest te vieren en stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. We zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze leerlingen. Belangrijke waarden vinden wij: solidariteit, naastenliefde, eerbied en respect voor alle levensvormen. Vanuit deze overtuiging proberen wij op school een samenleving te scheppen, waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt.
  Door het bieden van deze componenten wil de Fatimaschool een veilige leeromgeving creëren, waarin een leerling met zijn/haar talenten tot zijn recht komt en zich fijn voelt, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen.