Zorgstructuur

 • Onze zorgstructuur is gebaseerd op de overtuiging dat we het onderwijs op de Fatimaschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen, hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders.

  Intern begeleiders

  Onze intern begeleiders volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs op school- en groepsniveau. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groeps- en leerlingniveau en voeren groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Tevens zijn zij op de hoogte van de groeps- en individuele plannen. De hulp, zoals beschreven in het groepsplan, wordt door de groepsleerkracht gegeven. Dit gebeurt veelal aan de instructietafel. Na iedere tweeënhalve maand wordt de extra hulp geëvalueerd.
  Hierna kan besloten worden de extra hulp te verlengen, aan te passen dan wel te beëindigen. De intern begeleider kan met toestemming van ouders advies inwinnen bij de schoolcontactpersoon van Passend Onderwijs Rotterdam. Bij blijvende zorgen kan de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht besluiten advies en/of externe hulp vanuit het OAT (Onderwijs Arrangeer Team, voormalig WSNS) aan te vragen.
  Dit OAT bestaat uit onderwijsprofessionals, welke snel hulp kunnen bieden op de diverse/meest voorkomende aandachtsgebieden. Het OAT arrangeert passende ondersteuning aan ieder kind met een ondersteuningsvraag.
  De interne begeleider heeft regelmatig overleg met de leerkrachten naar aanleiding van de hierboven beschreven toetsen en zorgvragen bij bepaalde leerlingen.

   

 • Werken op niveau

  Om in de onderwijsbehoeften van kinderen te kunnen voorzien, werken we bij de lessen van de vier kernvakken met drie niveaugroepen, waarop de instructie, hulp en oefenstof is aangepast. Op basis van de methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen wordt er een analyse gemaakt, waarmee het groepsplan wordt opgesteld. Dit groepsplan bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het groepsplan is verwerkt in het weekrooster, zodat zichtbaar is welk kind voor welk vak welke zorg nodig heeft.
  Voor kinderen waarvan de verwachting bestaat dat zij in groep 8 op één van de vier kernvakken niet het eindniveau van groep 6 zullen behalen, wordt vanaf groep 6 een ‘ontwikkelperspectief eigen leerlijn’ opgesteld. Hiermee wordt heel specifiek de onderwijsbehoefte van het kind in kaart gebracht.

  Ook voor kinderen die bovengemiddeld presteren, zijn er speciale programma’s op school. De intern begeleider begeleidt de leerkracht hierbij indien nodig.

  Extra les
  We streven ernaar de extra aandacht die kinderen nodig kunnen hebben zoveel mogelijk in de eigen groep en door de eigen groepsleerkracht te laten geven. Dit is efficiënter: de leerkracht ziet de kinderen elke dag, kan de vorderingen dus nauwgezet volgen en kan de extra hulp spreiden over de week. Ook is er minder geloop en minder overleg nodig. Hulp binnen de groep plaatst een kind minder in een uitzonderingspositie; er komen met grote regelmaat kinderen even bij de juf of meester aan tafel zitten.

 • Zorgplan Motoriek

  Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan de motorische ontwikkeling in groep 1 en 2 door middel van het Zorgplan Motoriek. Dit plan is bestemd voor de onderbouw en zorgt voor stevige motorische fundamenten, waardoor leerlingen meer kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen. In het zorgplan is aandacht voor preventie door middel van een ‘jaarplanning spelen en bewegen met kleuters’, signaleren met behulp van ‘de kleuterscreening’, extra observatie door deskundigen en eventuele motorische therapie op school.

  De leerlingen vanaf vier en een half jaar worden door hun eigen leerkracht(en) geobserveerd d.m.v. een kleuterscreening motoriek (de zogenaamde eerste screening). De leerlingen, waarvan de leerkracht aangeeft dat het een en ander nog niet lukt, worden nogmaals geobserveerd door bewegingsdeskundigen (tweede screening). Deze geven een advies over het kind aan de ouders en de school. Na de tweede screening door de bewegingsdeskundigen kan het zijn dat er geen verdere actie ondernomen hoeft te worden. Het kind valt binnen de normen en behoeft op het ogenblik geen verdere behandeling.

  Is er wel verdere behandeling nodig dan wordt er aan de ouders behandeling geadviseerd door een kinderoefentherapeut.

 • Schoolmaatschappelijk werk en SISA

  Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden moet worden om het leren van uw kind te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer uw kind onzeker is en daardoor moeite heeft met het maken van een toets. Een ander voorbeeld is dat het kind erg veel moeite heeft met de echtscheiding van zijn ouders en hierdoor ander gedrag kan vertonen.

  Naast de problemen die uw kind kan ervaren, kunt u zelf als ouder ook vragen hebben in het kader van de opvoeding of andere zaken die zich afspelen in de thuissituatie. Zo kunnen er bijvoorbeeld vragen zijn over het eet- of slaappatroon van uw kind, de mate van zelfstandigheid die u uw kind geeft of maakt u zich als ouder zorgen over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook kan de schoolmaatschappelijk werkster u adviseren bij vragen over opvoeden, regels stellen en handhaven of meekijken of extra ondersteuning wenselijk is na een heftige gebeurtenis in een gezin.

  In principe is de begeleiding die wordt geboden vanuit de schoolmaatschappelijk werkster kortdurend. Mocht in overleg met u de inschatting gemaakt worden dat meer intensieve begeleiding wenselijk is of een ander hulpaanbod beter passend is, kan zij meedenken en ondersteuning bieden bij het realiseren van de best passende zorg. 
  U kunt in contact komen met de schoolmaatschappelijk werkster via de intern begeleider of leerkracht. U wordt vervolgens door haar uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Dit kan plaatsvinden op school, bij u thuis, maar ook op kantoor in Schiebroek.

  De informatie die aan de schoolmaatschappelijk werkster verteld wordt, is vertrouwelijk en wordt alleen met toestemming van u besproken met school. Aan contact met het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

  Hebt u vragen, neem dan gerust contact op. Op maandagochtend en donderdagmiddag is de schoolmaatschappelijk werkster aanwezig op de Fatimaschool. Zie voor de contactgegevens het kopje ‘externe instanties’ op deze website.

  Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA. SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.

  Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
  Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

  klik op onderstaande link voor Protocol RVKO Meldcode.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u vinden in het pand op de Hectorstraat 17. Hier kunt u vanaf de geboorte tot voorbij de puberteit terecht voor alle begeleiding rondom de gezondheid en het opgroeien van uw kind. U kunt hier terecht bij de jeugdverpleegkundige met vragen over uw kind, zoals opvoeden, slapen, voeding, gezondheid en ontwikkeling, maar ook mét uw kind, bijvoorbeeld om te wegen en te meten en in de groeicurve van het digitale dossier de groei te volgen. Ook kunnen kinderen -vanaf groep 5- zélf vragen komen stellen.

  U kunt de jeugdverpleegkundige van het CJG bereiken via 010-4444607.