Zorgstructuur

 • Onze zorgstructuur is gebaseerd op de overtuiging dat we het onderwijs op de Fatimaschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen, hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook drie intern begeleiders.

  Onze intern begeleiders volgen met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs op school- en groepsniveau. Ze ondersteunen en begeleiden de leerkrachten op groeps- en leerling niveau en voeren groeps- en leerling besprekingen met de leerkrachten. Tevens zijn zij op de hoogte van de groeps- en individuele plannen. De hulp, zoals beschreven in het groepsplan, wordt door de groepsleerkracht gegeven. Dit gebeurt veelal aan de instructietafel. Na iedere tweeënhalve maand wordt de extra hulp geëvalueerd.
  Hierna kan besloten worden de extra hulp te verlengen, aan te passen dan wel te beëindigen. De intern begeleider kan met toestemming van ouders advies inwinnen bij de schoolcontactpersoon van Passend Onderwijs Rotterdam. Bij blijvende zorgen kan de intern begeleider in samenwerking met de leerkracht besluiten advies en/of externe hulp vanuit het OAT (Onderwijs Arrangeer Team, voormalig WSNS) aan te vragen.
  Dit OAT bestaat uit onderwijsprofessionals, welke snel hulp kunnen bieden op de diverse/meest voorkomende aandachtsgebieden. Het OAT arrangeert passende ondersteuning aan ieder kind met een ondersteuningsvraag.
  De interne begeleider heeft regelmatig overleg met de leerkrachten naar aanleiding van de hierboven beschreven toetsen en/of zorgvragen bij bepaalde leerlingen.

   

 •  

   

   

   

 • Om in de onderwijsbehoeften van kinderen te kunnen voorzien, werken we bij de lessen van de vier kernvakken met drie niveaugroepen, waarop de instructie, hulp en oefenstof is aangepast. Op basis van de methode gebonden toetsen en de Citotoetsen wordt er een analyse gemaakt, waarmee het groepsplan (2 x per jaar) wordt opgesteld. Dit groepsplan bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en wordt na tweeënhalve maand geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het groepsplan is verwerkt in het weekrooster, zodat zichtbaar is welk kind voor welk vak welke zorg nodig heeft.
  Voor kinderen waarvan de verwachting bestaat dat zij in groep 8 op één van de vier kernvakken niet het eindniveau van groep 6 zullen behalen, wordt vanaf groep 6 een ‘ontwikkelperspectief eigen leerlijn’ opgesteld. Hiermee wordt heel specifiek de onderwijsbehoefte van het kind in kaart gebracht.

  Ook voor kinderen die bovengemiddeld presteren, zijn er speciale programma’s op school. De intern begeleider begeleidt de leerkracht hierbij indien nodig.

  Extra les
  We streven ernaar de extra aandacht die kinderen nodig kunnen hebben zoveel mogelijk in de eigen groep en door de eigen groepsleerkracht te laten geven. Dit is efficiënter: de leerkracht ziet de kinderen elke dag, kan de vorderingen dus nauwgezet volgen en kan de extra hulp spreiden over de week. Ook is er minder geloop en minder overleg nodig. Hulp binnen de groep plaatst een kind minder in een uitzonderingspositie; er komen met grote regelmaat kinderen even bij de juf of meester aan tafel zitten.